شله زرد

دسر سنتی و خوشمزه ی ایرانی، شله زرد

/%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B2%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%AF