سوپ مرع

طرز تهیه سوپ مرغ و سبزیجات

/%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%BE-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA